Tag: Phần mềm SignOffline

Phần mềm SignOffline – Cách ký điện tử tờ khai thuế thông qua phần mềm

Phần mềm SignOffline sẽ giúp bạn ký những file PDF khi không ký được online trên website của Tổng cục Thuế, sau khi ký xong bằng bạn chỉ cần kích chọn nộp tờ khai luôn mà không cần phải qua